ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο/Σ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών οποιουδήποτε κτιριακού έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εξασφαλίζουμε την ορθολογική μόρφωση του φέροντα οργανισμού βασικός παράγοντας της σωστής αντισεισμικής συμπεριφοράς. Εμπιστευτείτε καταρτισμένους Πολιτικούς Μηχανικούς με ειδίκευση στον δομοστατικό τομέα, γνώστες και όχι χειριστές των στατικών προγραμμάτων και αποφύγετε τραγικά λάθη με άλλοθι η συνένοχο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης μελετών είτε με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) και τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ.) είτε με τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών) και τον  Ευρωκώδικα 2 (Σχεδιασμός  Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος).

Ειδικά για τις στατικές μελέτες με τους Ευρωκώδικες, πραγματοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μη γραμμικές αναλύσεις (Pushover analysis) επιτυγχάνοντας μικρότερους ξυλοτύπους, οικονομικότερη όπλιση των διατομών και μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω της ρεαλιστικότερης αποτύπωσης της συμπεριφοράς των κατασκευών.

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομέρειες υποστυλωμάτων για κάθε στάθμη.

Ορθολογική μόρφωση του φέροντα οργανισμού:

Όπως πολύ σωστά έχει υποθεί όσο καλό και εάν είναι ένα στατικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη και τις παραλείψεις που έχουν δημιουργηθεί κατά την μόρφωση του φέροντα οργανισμού και η εκ των υστέρων «υπολογιστική» θεραπεία αυτών μάλλον αποβαίνει απατηλή.

Γίνεται προσπάθεια παρά τους περιορισμούς που θέτουν κάθε φορά οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις η μόρφωση του σκελετού να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφέρει τα φορτία της ανωδομής στο έδαφος χωρίς έντονες στροφές και με πλάστιμη συμπεριφορά.

Οι έντονες στροφικές παραμορφώσεις είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητες καθώς δημιουργούν μεγάλη πιθανότητα καταστροφής των γωνιακών υποστυλωμάτων και των τοιχοποιιών πλήρωσης. Για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η σύμπτωση του κέντρου βάρους της κατόψεως (κέντρο μάζας) με το κέντρο ελαστικής στροφής και η διάταξη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων μεγάλης δυσκαμψίας όσο το δυνατόν εγγυτέρα στην περίμετρο του κτιρίου ώστε να αυξηθεί η στρεπτική ακαμψία του.

Η πλάστιμη συμπεριφορά, καθοριστικός παράγοντας για την απορρόφηση-απόσβεση ενέργειας των κατασκευών εξασφαλίζεται με κατάλληλη όπλιση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και την πιστή τήρηση του ικανοτικού σχεδιασμού όπως προβλέπεται πλέον σε όλους τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Μη γραμμικές αναλύσεις (Pushover Analysis):

Οι Ευρωκώδικες στην χώρα μας είναι ήδη από την 1 Ιανουαρίου 2011 σε παράλληλη ισχύ με τους υπάρχοντες εθνικούς κανονισμούς και αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να τους αντικαταστήσουν πλήρως. Οι μέγιστες φασματικές επιταχύνσεις, βάση των οποίων υπολογίζονται οι επιβαλλόμενες σεισμικές δυνάμεις στις κατασκευές είναι σημαντικά μεγαλύτερες με τον Ευρωκώδικα 8 συγκριτικά με τις τιμές που προέκυπταν με εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Α.Κ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εισαγωγή ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή S που ανάλογα με την κατηγορία του εδάφους παίρνει τιμές από 1-1,40 (στον Ε.Α.Κ. δεν υπάρχει αντίστοιχος συντελεστής) καθώς και στον συνυπολογισμό των πολύ συχνά συναντόμενων μη κανονικοτήτων ενός κτιρίου σε κάτοψη ή καθ’ ύψος που στον Ε.Α.Κ. δεν υπήρχε αντίστοιχη μέριμνα.

Ο Ευρωκώδικας 8 όμως επιτρέπει την μείωση αυτών των σεισμικών δυνάμεων σχεδιασμού με την προϋπόθεση πραγματοποίησης μίας μη γραμμικής στατικής ανάλυσης (Pushover Analysis) που οδηγεί σε μεγαλύτερες (ακριβέστερες) τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q → μικρότερες σεισμικές επιταχύνσεις → μικρότερες σεισμικές δυνάμεις → μεγαλύτερη οικονομία σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για να κατεβάσετε παράδειγμα υπολογισμού των σεισμικών δυνάμεων με Pushover πατήστε εδώ : Pushover.pdf