ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από άοπλη, διαζωματική και οπλισμένη τοιχοποιία ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της τοιχοποιίας και με άλλα υλικά π.χ. εμφανής στέγη, ξύλινο δάπεδο, υπόγειο, μεμονωμένα υποστυλώματα και δοκάρια.

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φάσματος σχεδιασμού είτε κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) είτε κατά τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών). Ο έλεγχος των τοιχοποιιών γίνεται βάση των διατάξεων του Ευρωκώδικα 6 (Σχεδιασμός Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία) , η διαστασιολόγηση των στοιχείων σκυροδέματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος) και η διαστασιολόγηση των ξύλινων κατασκευών με τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών). Η επίλυση του στατικού μοντέλου γίνεται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια.

Κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, πολύ πριν το στάδιο της στατικής μελέτης, ο μελετητής θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι μορφές κτιρίων που έγιναν δυνατές με την χρήση υλικών όπως ο χάλυβας και το σκυρόδεμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από τοιχοποιία. Η χρήση κάθε δομικού υλικού πρέπει πάντα να γίνεται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του και να μην υπάρχει απαίτηση να επιδείξει ιδιότητες που δεν διαθέτει. Τηρώντας όμως ο μελετητής που έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική σύνθεση κάποιους βασικούς κανόνες σχεδιασμού και ελέγχοντας κατά την κατασκευή ότι εφαρμόζεται ο ορθός τρόπος δόμησης των τοιχοποιιών μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κτίριο θα επιδείξει πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά ακόμα και σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων για κάθε στάθμη και ένα δελτίο τρωτότητας της κατασκευής όπου θα επισημαίνεται o φέρων οργανισμός της κατασκευής ποιους κανόνες «καλής» σεισμικής συμπεριφοράς πληροί και ποιους όχι. Έτσι θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του μελετητή να προβεί εάν επιθυμεί σε διορθώσεις στον σχεδιασμό του φέροντα οργανισμού.

Βασικοί κανόνες σχεδιασμού:

Τα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία έχουν εξαιρετική αντοχή για κατακόρυφα θλιπτικά φορτία, παρουσιάζουν όμως μειωμένη αντοχή στις δράσεις που δημιουργούν εφελκύστηκες τάσεις όπως π.χ. ο σεισμός. Παρ’ όλα αυτά έχει στην πράξη αποδειχτεί, ότι κτίρια με κατάλληλη μόρφωση του φέροντα οργανισμού και καλή ποιότητα δόμησης, παρουσιάζουν πολύ καλή συμπεριφορά κατά την διάρκεια ακόμα και ισχυρών σεισμών.

Ορισμένες από τις αρχές που πρέπει να πληρούνται κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ώστε ένα κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία να είναι λιγότερο τρωτό υπό σεισμικές δράσεις συνοψίζονται ακολούθως:

 • Οι φέροντες τοίχοι πρέπει να είναι ισοκατανεμημένοι και στις δύο διευθύνσεις του κτιρίου και όσο το δυνατόν συμμετρικοί. Συνίσταται η επιφάνεια τους σε κάτοψη να είναι σε κάθε διεύθυνση τουλάχιστον 4%-6% της επιφάνειας κάτοψης του κτιρίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σεισμικές δυνάμεις μπορούν να αναληφθούν.
 • Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φερόντων τοίχων ενός κτιρίου ανάλογα με το είδος της τοιχοποιίας και την σεισμικότητα της περιοχής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για τον Ελλαδικό χώρο πρέπει να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε στην Ζώνη υψηλής σεισμικότητας.
  ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
   
  ΧΑΜΗΛΗ
  ΜΕΤΡΙΑ
  ΥΨΗΛΗ
  Ωμοπλινθοδομές / Λιθοδομές
  4,5
  4,5
  4,5
  Άοπλες οπτοπλινθοδομές
  10
  8
  6
  Διαζωματικές / Οπλισμένες Τοιχοποιίες
  15
  12
  8
   
 • Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων επηρεάζει την τρωτότητα ενός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία σε έναν σεισμό. Τα ανοίγματα γενικά πρέπει να μην αλλάζουν θέση στους διάφορους ορόφους (να διατηρούνται περασιές) και τα ανώφλια πρέπει να βρίσκονται στην ίδια στάθμη. Το συνολικό μήκος των ανοιγμάτων σε έναν τοίχο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μήκους του τοίχου. Το μήκος του τοίχου μεταξυ δυο ανοιγμάτων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με το ήμισυ του ύψους του μικρότερου σε ύψους συντρέχοντος ανοίγματος αλλά τουλάχιστον 1,0μ. Ακολούθως παρατίθενται σκαριφήματα με την συνιστώμενη διάταξη ανοιγμάτων.
  Συνιστώμενη διάταξη ανοιγμάτων
  Κανονική και μη κανονική διάταξη ανοιγμάτων καθ’ ύψος
 • Πέρα από τις αρχές σχεδιασμού του φέροντα οργανισμού που αναφέρθηκαν προηγουμένως υπάρχει ένα ευρύτερο πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την σεισμική συμπεριφορά ενός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία που κωδικοποιούνται στο δελτίο τρωτότητας που θα συνοδεύει καθε στατική μελέτη και το οποίο θα παρέχει στον μελετητή την διακριτική ευχέρεια να προβεί εάν επιθυμεί σε διορθώσεις αναφορικά με τον αρχιτεκτονικά σχεδιασμό.

Για να κατεβάσετε υπόδειγμα του δελτίου τρωτότητας πατήστε εδώ : Vulnerability report.pdf