ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κολυμβητικών δεξαμενών οποιασδήποτε γεωμετρίας (σε κάτοψη και τομή) :

  • Ορθογωνικές
  • Κυκλικές
  • Οβάλ
  • Διαφορετικών επιπέδων και κλίσεων
  • Ανάγνωση σχεδίου πισίνας από dxf (polyline, arc, circle)

Εκτός από την δράση των μόνιμων (π.χ. ίδιο βάρος, φορτίο επικάλυψης) και κινητών φορτίων (π.χ. φορτίο από πιθανή συγκέντρωση ανθρώπων), τα τοιχώματα και ο πυθμένας υπολογίζονται και για φορτίσεις περιεχόμενου υγρού, ωθήσεις γαιών (ηρεμίας-σεισμού), κλπ ενώ γίνεται διαστασιολόγηση της πλάκας και των τοιχίων του μηχανοστασίου και της δεξαμενής νερού. Η επίλυση του στατικού μοντέλου γίνεται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια.

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στις θέσεις σύνδεσης των περιμετρικών τοιχίων καθώς και στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής.