ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών τοίχων αντιστήριξης τύπου προβόλου η βαρύτητας υπό στατικές και σεισμικές δράσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι του τοίχου δηλαδή ο έλεγχος σε ολίσθηση, ο έλεγχος σε ανατροπή ενώ ελέγχεται και η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του εδάφους. Τέλος ο τοίχος διαστασιολογείται έναντι κάμψης και διάτμησης και προκύπτουν οι αναγκαίοι οπλισμοί του κορμού και του πέλματος.

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών και από σχέδια ξυλοτύπων (για τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα).