ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση ξύλινων κατασκευών όπως ξύλινων δαπέδων και στεγών, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών) . Για την εύρεση των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών, γίνεται συνυπολογισμός όλων των πιθανών φορτίσεων (π.χ. μόνιμα και κινητά φορτία, φορτία χιονιού και ανέμου, σεισμικά φορτία) και έπειτα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι σε οριακές καταστάσεις αστοχίας των ξύλινων διατομών (έλεγχοι σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη ,διάτμηση, στρέψη και λυγισμό) και οι έλεγχοι σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (π.χ. έλεγχος βελών ζευκτών). Εκτός από τις επιμέρους ξύλινες διατομές διαστασιολογούνται και ελέγχονται οι μεταξύ τους συνδέσεις (π.χ. πάχος πλακών σύνδεσης, αριθμός, διάμετρος και θέση βλίτρων κ.α.)

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών και σχέδιο του φορέα στο οποίο αποτυπώνονται με ακρίβεια οι χρησιμοποιούμενες διατομές, οι θέσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των συνδέσεων.